Привет

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА MEBELIBRILIANT.COMВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "КРИСТЪЛ-2015 ЕООД" (наричан по-долу mebelibriliant.com ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн mebelibriliant.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт).

 

Mebelibriliant.com e 100% собственност на фирма "КРИСТЪЛ-2015 ЕООД".

 

"КРИСТЪЛ-2015 ЕООД" е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик , ул. „Братя Консулови ” №56А ; Индентиф. номер BG 203647767;

 

                                           1.      Условия за използване на Сайта на mebelibriliant.com

 

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че mebelibriliant.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Mebelibriliant.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 

                                           2.      Задължения на потребителя при регистриране

 

Предвид ползването на Сайта на mebelibriliant.com Потребителят се съгласява:

                        a)      да предостави вярна,точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

                        b)      да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, mebelibriliant.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, mebelibriliant.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.

 

                                           3.      Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на mebelibriliant.com

 

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на mebelibriliant.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от mebelibriliant.comпо електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на mebelibriliant.com.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от mebelibriliant.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на ФИРМА ООД.

Mebelibriliant.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Mebelibriliant.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

                                           4.      Достъп, потребителско име и парола, сигурност

 

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на mebelibriliant.com, след като извърши процеса на регистрация.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно mebelibriliant.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, mebelibriliant.com автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

Mebelibriliant.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

                                           5.      Поведение на потребителите

 

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. Mebelibriliant.com не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства mebelibriliant.com няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

 

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на mebelibriliant.com за да:

                        a)      формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо,                 обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

                        b)      създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува Интернет адреси сочещи към            страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено;

                        c)      причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

                        d)      се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на mebelibriliant.com, представител    на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

                        e)      фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът    на Съдържание, предавано чрез Сайта;

                         f)      да формулира,  изпраща,  публикува  или  да  предава  по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

                        g)      да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;

                        h)      да  формулира, изпраща, публикува  или  да  предава  по  друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

                         i)      да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

                         j)      да нарушава нормалната работа  на другите  ползватели на  Сайта,  включително и, ако  не  я  ползва,  да  въздейства  по  какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

                        k)      да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

                         l)      да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

                      m)      да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

                        n)      да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

 

Mebelibriliant.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.

Mebelibriliant.com си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

 

                                           6.      Авторски права и ограничения свързани с тях

 

Mebelibriliant.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на mebelibriliant.com или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Mebelibriliant.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма междуmebelibriliant.com и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права mebelibriliant.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партьори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

С публикуване на информация в Сайта потребителят декларира, че е носител на авторските и сродните му права и предоставя безвъзмездно правото на mebelibriliant.com да разпространява публикуваната информация чрез страниците на сайта, както и в други материали свързани със КОБО 90 ООД.

Всички предлагани от mebelibriliant.com стоки и услуги, защитени от Закона за авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, със или без опаковка и носител без никакво въздействие от страна на mebelibriliant.com и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

 

 

                                           7.      Препратки от и към mebelibriliant.com

 

Собствениците на сайтове и страници извън mebelibriliant.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на mebelibriliant.com при следните условия:

                        a)      препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й. Разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

                        b)      не трябва  да  отварят  страницата от mebelibriliant.com в рамки (frames) и да допълват или променят информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата наmebelibriliant.com;

                        c)      не трябва да посочват явно или неявно, че mebelibriliant.com препоръчва тях и/или продуктите им;

                        d)      не трябва да дават невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на mebelibriliant.com ; 

Със създаването на препратка към mebelibriliant.com собственикът на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на mebelibriliant.com.

Собствениците на сайтове и страници извън mebelibriliant.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Сайта на mebelibriliant.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от mebelibriliant.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

Mebelibriliant.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин mebelibriliant.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

 

                                           8.      Представяни стоки и услуги на Сайта

 

Mebelibriliant.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. На всяка страница на представена стока е предоставена възможност на Потребителите на Сайта да дават мнения и оценки, относно тази стока. Mebelibriliant.com не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност за достоверността им.

Mebelibriliant.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

                        a)      съществува опасност с превода й да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

                        b)      няма общоприета еднозначна терминология на български език;

                        c)      самата стока е носител на информация на английски език, например книги, музика и филми на английски език.

В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена, се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, нейното тегло и физически размери, дестинацията и начина на доставка. Калкулираната цена се отнася само за дадения артикул и е валидна само, ако поръчката се състои от дадения артикул и се доставя до избраната дестинация.Mebelibriliant.com си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката.

При доставка на стоки те задължително се застраховат за сметка на Потребителя .Цената на застраховката зависи от вида на стоката и нейната цена.

Mebelibriliant.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като mebelibriliant.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

                                           9.      Закупуване на стока и/или услуга, представена в mebelibriliant.com

 

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от mebelibriliant.com . При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка, според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с mebelibriliant.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия.

Поръчката се смята за направена:

                        a)      за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка, следвайки инструкциите в Сайта;

                        b)      за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка.

Mebelibriliant.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта,mebelibriliant.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

                                           10.      Доставка на закупени стоки

 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове.Mebelibriliant.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Mebelibriliant.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

 

                                           11.      Плащане на закупени стоки и услуги

 

Mebelibriliant.com работи само с авансово плащане .

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира предварително наmebelibriliant.com или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, mebelibriliant.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, mebelibriliant.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път или EPAY /epay.bg/, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на mebelibriliant.com и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, mebelibriliant.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги mebelibriliant.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

 

                                           12.      Отказ от закупена стока

 

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7-дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида, в който е доставена: ако е опакована - опаковката й не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна), не е използвана и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката,mebelibriliant.com се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата,mebelibriliant.com възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП.

 

                                           13.      Гаранционно обслужване

 

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, mebelibriliant.com издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранцията губи валидност:

                        a)      при изгубена гаранционна карта;

                        b)      при опит за ремонт от неоторизиран от mebelibriliant.com сервиз;

                        c)      при повреди, причинени от неправилна експлоатация;

                        d)      при нарушаване на физическата цялост на изделието;

                        e)      при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от mebelibriliant.com, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на mebelibriliant.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

 

                                        14.      Други

 

Mebelibriliant.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Mebelibriliant.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и, че mebelibriliant.com е свързан с тази мрежа, mebelibriliant.comне гарантира, че потокът информация към и от mebelibriliant.com няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Mebelibriliant.com управлява този Сайт от офиса си в Пазарджик, България. Mebelibriliant.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.Mebelibriliant.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес:
http://www.mebelibriliant.com/shop/includes/languages/bulgarian/obsti_uslowiq.html.

При използване услугите на mebelibriliant.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 

ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОБВЪРЗВАТ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА mebelibriliant.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА mebelibriliant.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

Координатите на mebelibriliant.com са следните:

 

България,

4400 Пазарджик,

ул. „Пловдивска" 99;

Банка ДСК ЕАД

BIC: STSABGSS

IBAN: BG55STSA93000023673308